skip to Main Content
dok@omec-poznan.pl

Ogólne warunki sprzedaży

Sprzedający: OMEC Motors Poznań Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Kolejowa 16 B, 60-185 Skórzewo k/Poznania

1. Podstawą zawarcia umowy jest złożenie przez Kupującego pisemnego
zamówienia (co najmniej drogą elektroniczną lub faksem), na podstawie oferty
złożonej przez Sprzedającego i/lub oferty zakupu Kupującego. Zamówienia składane
OMEC Motors Poznań przez Kupującego stanowią ofertę zakupu towarów. Zamówienie
uważa się za przyjęte, gdy Sprzedający złoży pisemne potwierdzenie jego przyjęcia,
a Kupujący w ciągu 3 dni odeśle podpisane potwierdzenie z adnotacją o jego
akceptacji lub w terminie do 3 dni od otrzymania potwierdzenia nie złoży zastrzeżeń
co do warunków potwierdzenia. Na podstawie wysłanego Kupującemu potwierdzenia
przyjęcia zamówienia i po bezskutecznym upływie 3 dniowego terminu Sprzedający
przystępuje do wykonania umowy.

2. W przypadku gdy Kupujący złoży zamówienie na towar dostępny z magazynu
wówczas Sprzedający wystawia fakturę (po wcześniejszym uzgodnieniu formy
płatności i sposobu wysyłki) z pominięciem pisemnego potwierdzenia jego przyjęcia.
W przypadku towaru, którego nie ma na stanie magazynowym, Sprzedający wystawia
potwierdzenie przyjęcia zamówienia z określeniem terminu realizacji oraz formy
płatności i sposobu dostawy.
3. W przypadku gdy Kupujący złoży ustne zamówienie, zamówienie jest ważne, gdy
Kupujący w ciągu 3 dni od zgłoszenia ustnego zamówienia potwierdzi warunki
zamówienia na piśmie (co najmniej drogą elektroniczną lub faksem). Brak pisemnego
zamówienia zwalnia Sprzedającego od wykonania zamówienia.
4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez
OMEC Motors Poznań lub z chwilą przystąpienia Sprzedającego do realizacji oferty zakupu
złożonej przez Kupującego. Do umowy stosuje się przepisy kodeksu cywilnego ze
zmianami wynikającymi z treści OWS. Przez złożenie oferty zakupu Kupujący wyraża
zgodę na włączenie OWS do umowy.
5. Oferta, o której mowa w pkt.1 jest wiążąca dla Kupującego w części dotyczącej
warunków technicznych towaru i nie może być zmieniana ani uzupełniana w trakcie
prowadzonych przez strony negocjacji. Zmiana, uzupełnienie lub jakiekolwiek inne
ustalenia zgłoszone przez jedną ze stron po dacie przyjęcia zamówienia wymagają
dla swej ważności potwierdzenia na piśmie.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych i
konstrukcyjnych, które wynikają z postępu technicznego.
7. Dowodem wykonania zamówienia jest dowód wydania produktów/ dowód dostawy/
list przewozowy/ faktura.
8. Zamówienie dla swojej ważności wymaga złożenia podpisu przez osoby
uprawnione do reprezentacji Kupującego na zewnątrz i do zaciągania w jego imieniu
zobowiązań finansowych

1. Warunki płatności każdorazowo określa oferta lub potwierdzenie zamówienia.
2. Ceny obowiązują loco magazyn Sprzedającego. Do ceny doliczona jest cena
opakowania. Strony mogą ustalić cenę loco magazyn odbiorcy, uwzględniającą
koszty transportu oraz koszty ubezpieczenia na czas przewozu.
Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktur VAT bez podpisu
Kupującego.
2. Jeśli wartość zamówienia przekroczy kwotę 3.000,00 PLN (netto) koszt przesyłki
standardowej pokrywa Sprzedawca.
3. Przy zamówieniach na ogólną kwotę poniżej 100,00 PLN (netto) Sprzedawca
dolicza opłatę logistyczną w wysokości 20,00 PLN.
4. Zapłata za dostarczony towar następuje wg aktualnie obowiązującego cennika z
uwzględnieniem indywidualnych rabatów Kupującego (zgodnie z potwierdzeniem
zamówienia i ofertą – jeśli były wystawione) po doliczeniu należnego podatku VAT.
Rozliczenie następuje:
1/ w złotych polskich wg kursu sprzedaży EUR w PKO B.P. z dnia wystawienia
faktury lub
2/ w walucie EUR, po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu stron umowy
5. Faktura dostarczana jest Kupującemu wraz z dostawą towaru lub w inne miejsce
wskazane w zamówieniu.
Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich
rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności. Reklamacja będzie
rozpatrywana zgodnie z warunkami zawartymi w karcie gwarancyjnej i/lub wg
paragrafu VII niniejszych OWS.
6. Należność z tytułu zawarcia umowy staje się natychmiast wymagalna, jeżeli
Kupujący zostanie postawiony przez Sąd w stan upadłości lub gdy zostanie wszczęte
przeciwko niemu postępowanie likwidacyjne.
7. Podstawową formą zapłaty jest przelew na konto Sprzedającego lub uiszczenie
gotówki w kasie Sprzedającego. Zapłata gotówką w kasie Sprzedającego
dopuszczalna jest o tyle, o ile nie narusza obowiązujących przepisów w zakresie
dokonywania między podmiotami gospodarczymi rozliczeń bezgotówkowych
8. Inne formy płatności wymagają uzgodnienia pomiędzy stronami. W rozliczeniach
pomiędzy stronami decyduje data uznania konta Sprzedającego.
9. W przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu zapłaty Sprzedający ma
prawo naliczyć odsetki ustawowe.
10. Jeżeli opóźnienia w zapłacie za dostarczone towary powtarzają się,
Sprzedającemu niezależnie od prawa żądania odsetek za opóźnienie przysługuje
prawo:
1/ postawienia wszystkich należności za dostarczone towary w stan
natychmiastowej wymagalności,
2/ realizowania zaległych dostaw tylko po uregulowaniu zaległych płatności i po
dokonaniu przez Kupującego przedpłaty w ustalonej przez Sprzedawcę wysokości
3/ żądania od Kupującego naprawienia szkody na podstawie art.471 k.c

1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 30% wartości brutto
towaru w przypadku odstąpienia od umowy, za które Sprzedający nie ponosi
odpowiedzialności.
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych
odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej do 100% wartości towaru
będącego przedmiotem sporu.
3. W przypadku przekroczenia terminu dostarczenia przedmiotu sprzedaży
Sprzedający zobowiązuje się do naprawienia szkody przez zapłatę kary umownej w
wysokości 0,2% wartości netto wyrobu, z dostawą którego pozostaje w zwłoce, za
każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 30% wartości przedmiotu umowy
sprzedaży – z zastrzeżeniem działu V pkt.1.
IV. Zastrzeżenie własności.
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności dostarczonego towaru do momentu
uiszczenia należności przez Kupującego.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego, Kupujący ma
obowiązek wydać Sprzedającemu dostarczony, a stanowiący jego własność towar,
w takim stanie w jakim się on znajduje. Sprzedającemu przysługuje prawo żądania od
Kupującego stosownego wynagrodzenia za zużycie lub uszkodzenie towaru.

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności dostarczonego towaru do momentu
uiszczenia należności przez Kupującego.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego, Kupujący ma
obowiązek wydać Sprzedającemu dostarczony, a stanowiący jego własność towar,
w takim stanie w jakim się on znajduje. Sprzedającemu przysługuje prawo żądania od
Kupującego stosownego wynagrodzenia za zużycie lub uszkodzenie towaru.

1. Dostawa zamówionego towaru następuje w terminie wskazanym na potwierdzeniu
zamówienia. Termin dostawy ulega jednak przedłużeniu w razie zaistnienia
okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu otrzymania przez
Kupującego potwierdzenia zamówienia. Za czas niezawinionego przez
Sprzedającego przedłużenia terminu dostawy Sprzedający nie ponosi
odpowiedzialności.
2. Jeżeli Sprzedający przygotował towar do wysyłki, a Kupujący zgłosi nowe żądania
związane z dostarczonym towarem, termin dostawy towaru ulega zmianie.
W tym przypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zwłoki w
dostawie towaru.
3. Jeżeli Sprzedający przygotował towar do wysyłki, a wysyłka towaru jest opóźniona
z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedawca ma prawo obciążyć
Kupującego kosztami magazynowania towaru, zarówno w magazynie własnym jak i w
magazynie stanowiącym własność osób trzecich.

1. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z
chwilą wydania mu towaru lub jego części przez Sprzedającego. Wydanie towaru jest
również dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia towaru na miejsce
przeznaczenia Sprzedający powierzył towar przewoźnikowi.
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wybór towaru zaproponowany na
ofercie a dokonany przez Zamawiającego. Złożenie zamówienia jest jednoznaczną
akceptacją dokonania powyższego wyboru. Sytuacja nie dotyczy przypadków
projektowania różnych aplikacji i objętych innym zamówieniem.
3. OMEC Motors Poznań nie odpowiada za błędny dobór towaru przez Kupującego i/lub
niewłaściwą interpretację informacji oraz danych technicznych zawartych w
katalogach, prospektach, stronie internetowej oraz innych materiałach, które otrzymał
lub uzyskał Kupujący

1. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia towaru pod względem ilościowym i
jakościowym niezwłocznie po jego dostarczeniu, jednak nie dłużej niż do 3 dni od
daty dostawy. Wyklucza się możliwość przyjęcia reklamacji po tym terminie.
Sprzedający zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad, względnie odchyłek,
polegających na błędach konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych,
zgłoszonych na piśmie przez Kupującego w wyżej wymienionym terminie.
2. Po upływie terminu wskazanego w pkt. 1 Kupującemu przysługuje wyłącznie
roszczenie z tytułu udzielonej przez OMEC Motors Poznań gwarancji, o ile na dany wyrób
została ona udzielona odrębnym dokumentem lub określona odrębną umową.
Wady ukryte (jeśli ujawnią się w ciągu okresu gwarancyjnego) należy zgłaszać
Sprzedającemu niezwłocznie po ich ujawnieniu. Zgłoszenie winno zawierać dokładny
opis usterki (możliwe zdjęcie, czas wystąpienia, miejsce powstania usterki, warunki
eksploatacji., itp.)
3. Jeśli wada w dostarczonym towarze została zgłoszona we właściwym czasie,
Sprzedający po analizie zasadności reklamacji (warunków transportu, konserwacji w
czasie magazynowania, montażu, eksploatacji, itp.) ocenia, czy usunie wadę towaru,
czy wymieni towar na wolny od wad.
4. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest faktura sprzedaży oraz inne dokumenty
związane z dostawą
5. Odpowiedzialność Sprzedającego ogranicza się do wad, które wystąpią w ciągu
okresu gwarancyjnego liczonego od dnia dostawy. Czas ten skraca się odpowiednio,
jeżeli przedmiot dostawy eksploatowany jest dziennie dłużej, niż przewidują to
ustalenia doboru technicznego.
6. Sprzedający i Kupujący wyłączają na podstawie art. 558 § 1 k.c., odpowiedzialność
Sprzedającego z tytułu rękojmi za dostarczony przez niego towar. Wyłączenie
odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie dotyczą konsumentów w rozumieniu art.221
kodeksu cywilnego.
7. Odpowiedzialność Sprzedającego obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn
tkwiących w sprzedanej rzeczy i tylko do wysokości jej wartości. Jakakolwiek
odpowiedzialność Sprzedającego związana z zawarciem umowy lub dokonaniem
sprzedaży towarów, niezależnie od tytułu jej odpowiedzialności, nie obejmuje
naprawienia szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat
produkcyjnych

VIII. Prawo odstąpienia od umowy.
1. Kupujący może odstąpić od umowy jeżeli:
1/ jej wykonanie stało się niemożliwe z winy leżącej po stronie Sprzedającego
2/ Sprzedający nie wykonał umowy mimo wyznaczenia dodatkowego terminu do jej
wykonania,
3/ Sprzedający nie usunął wad towaru lub gdy naprawa towaru jest niemożliwa .
2. Sprzedający może odstąpić od umowy, jeżeli:
1/ wykonanie umowy stało się niemożliwe z winy leżącej po stronie Kupującego,
2/ Kupujący nie złożył pisemnego potwierdzenia, o którym mowa w rozdziale I pkt.3
3. Do rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikających pomiędzy stronami, mogących
wiązać się ze stosunkami opartymi na zawieranych przez strony umowach sprzedaży
lub innych umowach, do których zastosowanie miałyby niniejsze Warunki Sprzedaży,
właściwy będzie Sąd powszechny według siedziby Sprzedającego.

X
Back To Top